NỀN TẢNG SỐ HÓA
& QUẢN LÝ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Doli giúp bạn số hoá doanh nghiệp, quản lý vận hành toàn diện 24/7, tối ưu số lượng nhân sự back-office, chỉ cần tập trung phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị,...

Nền tảng được phát triển trong hơn 15 năm,
   hàng triệu người sử dụng hằng ngày trên toàn cầu!

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý Sản phẩm

Quản lý Mua hàng

Quản lý Tồn kho

Quản lý Tài chính

Quản lý Marketing

Quản lý Bán hàng

Quản lý Bảo hành - Bảo trì

Quản lý Nhân sự

Quản lý Cơ hội - Dự án

Quản lý Hồ sơ điện tử

Đơn giản

Triển khai nhanh gọn, tính phù hợp và thực tiễn cao bởi đội ngũ triển khai chuyên nghiệp.

Hữu ích

Số hóa và quản trị doanh nghiệp tập trung, mọi lúc, mọi nơi,...miễn là có Internet và trình duyệt web.

Dễ sử dụng

Chỉ cần 30 phút, một người dùng có trình độ tin học bình thường có thể sử dụng dễ dàng.